நாம் அனுபவிக்காததை நம்ப குழந்தைகளாவது அனுபவிக்கட்டும்

என்று நினைத்து அவர்கள் சிறு வயதில் காட்டாத கண்டிப்பு

இன்று